İskitler altını Ukrainağa qayta

Davalı skit altını Ukrainağa qaytarılacaq. Amsterdam Apellâtsiya mahkemesi eksponatlarnı Ukrainağa qaytarmaq qararını aldı. İskit altınları kollektsiyası 2014 senesi fevral ayında Qırım müzeylerinden Amsterdamda sergige alıp ketilgen edi. Soñra Niderlandı müzeyi mahkeme qarar almağance eksponatnlarnı ne Qırımğa, ne de Ukrainağa qaytarmamaq qararında edi