Sudaqta halq ustaları yarmalığı keçirildi

Keçken raatlıq künü Sudaqta keçirilgen qırımtatar milliy yarmalığınıñ musafirleri milliy medeniyet alemine dalmaq, halq sanatlarınen tanışmaq imkânına malik oldılar. Yarmalıqnı «Altın yüzük» banket salonı, «Armançıq» bala mecmuası, «Kadri-zade» etno-dizayn studiyası, «Elmira» nağış studiyası ve sudaqlı Elvira Sadıkova teşkilâtlandırdılar.